Щирецька громада

Львівська область, Пустомитівський район

Відділ фінансів бухгалтерського обліку та звітності

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням VII сесії

Щирецької селищної 

ради VІІ скликання

30.03.2018 №160

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ фінансів,бухгалтерського обліку та звітності,економічного розвитку та інвестицій виконавчого апарату Щирецької селищної ради (ОТГ)

 

1.Загальні положення

 

1.1. Відділ  фінансів, бухгалтерського обліку та звітності,економічного розвитку та інвестицій виконавчого комітету Щирецької селищної ради (ОТГ)

 (далі – відділ фінансів, бухгалтерського обліку та звітності) відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» є структурним підрозділом Щирецької селищної ради та її виконавчого апарату та утворюється селищною радою, є підзвітним і підконтрольним селищній раді, підпорядкований виконавчому комітету селищної ради, селищному голові.

1.2. Відділ фінансів, бухгалтерського обліку та звітності у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, рішеннями селищної ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями селищного голови, а також цим положенням.

1.3. Посадові інструкції працівників відділу  бухгалтерського обліку та звітності затверджуються селищним головою та погоджуються головним бухгалтером.

1.4. Відділ немає статусу юридичної особи.

 

 1. Основні завдання і функції
  1. Завданнями відділу є:

- забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території Щирецької селищної ради;

- складання розрахунків до проекту бюджету об’єднаної територіальної громади (далі ОТГ) і подання на розгляд виконкому та затвердження селищною радою;

- підготовка пропозицій щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку Щирецької селищної територіальної громади;

- розроблення пропозицій з удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та фінансування витрат;

- здійснення контролю за дотриманням підприємствами, установами і організаціями законодавства щодо використання ними бюджетних коштів та коштів цільових фондів, утворених селищною радою;

-виконання кошторисів виконавчих органів Щирецької селищної ради, по яких ведення бухгалтерського обліку покладено на відділ бухгалтерського обліку та звітності, кошторисів по окремих програмах, кошторисів позабюджетних коштів, рахунків за дорученнями.

-здійснення попереднього контролю за своєчасним і правильним оформленням документів і законністю здійснюваних операцій.

  1. Функціями відділу є:

- розробляє і доводить до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів;

- визначає порядок та термін розроблення бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів;

- проводить на будь якому етапі складання проекту місцевого бюджету аналіз бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів, щодо його відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів;

- приймає рішення про включення бюджетного запиту до пропозиції проекту бюджету ОТГ перед поданням його на розгляд селищної ради;

- бере учать у розробленні балансу фінансових ресурсів Щирецької селищної ради, аналізує соціально – економічні показники розвитку територіальної громади та враховує їх під час складання проекту бюджету ОТГ;

- організовує роботу, пов’язану із складанням проекту бюджету ОТГ;

- забезпечує протягом бюджетного періоду відповідність розпису бюджету ОТГ встановленим бюджетним призначенням;

- здійснює у процесі виконання бюджету прогнозування доходів та проводить аналіз доходів;

- організовує виконання бюджету ОТГ, а також разом з органами: державної податкової служби, державної казначейської служби, іншими структурними підрозділами виконкому селищної ради забезпечує надходження доходів до місцевого бюджету та вживає заходів для ефективного витрачання бюджетних коштів;

- забезпечує захист фінансових інтересів держави та місцевого самоврядування та здійснює у межах своєї компетенції контроль за дотриманням бюджетного законодавства;

- складає розпис доходів і видатків місцевого бюджету, забезпечує його виконання, готує:

        - пояснювальну записку про виконання бюджету ОТГ,

        - зведення планів по мережі, штатах та контингентах установ, що фінансуються з бюджету ОТГ,

        - пропозиції щодо внесення змін до розпису у межах річних бюджетних призначень,

        -здійснює у встановленому порядку взаємні розрахунки бюджету ОТГ з іншими рівнями бюджетів;

- здійснює у встановленому порядку організацію та управління виконання місцевого бюджету, координує в межах своєї компетенції діяльність учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету;

- проводить моніторинг змін, що вносяться до бюджету ОТГ;

- інформує селищну раду про стан виконання бюджету та подає на затвердження звіт за кожний звітний період (квартал, півріччя, 9 місяців, рік);

- проводить разом з органами державної податкової служби аналіз стану надходження доходів до бюджету ОТГ, готує пропозиції про доцільність запровадження місцевих податків, зборів, а також пільг;

- готує пропозиції щодо визначення додаткових джерел фінансових ресурсів;

- перевіряє правильність складання і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами і організаціями, які фінансуються з бюджету ОТГ;

- аналізує діяльність роботи бюджетних установ і подає пропозиції щодо їх вдосконалення;

- розглядає в межах своєї компетенції звернення громадян, підприємств, організацій;

- забезпечує створення належних виробничих та соціально – побутових умов для працівників відділу;

- готує та подає селищній раді офіційні висновки про перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду бюджету ОТГ для прийняття рішення про внесення змін

-перевіряє правильності оформлення документів і законності  здійснення операцій.

-нарахувує і виплачує у відповідні терміни заробітної плати працівникам селищної ради.

-ведення встановленої звітно-облікової документації, підготовка державної статистичної звітності

-проводить розрахунки з організаціями, підприємствами та окремими особами.

-забезпечує збереження грошових коштів, контроль за збереженням та правильним використанням основних засобів, матеріалів, малоцінного інвентарю та інших матеріальних цінностей, які належать виконавчим органам селищної ради.

-складає та подає в установлені строки відповідним органам бухгалтерської звітності.

-проводить в установлені терміни інвентаризації грошових коштів і розрахунків, а також майново-матеріальних цінностей, які належать структурним підрозділам Щирецької селищної ради.

-проводить інструктажі матеріально-відповідальних осіб, які обслуговуються у відділі бухгалтерського обліку та звітності правильності обліку та збереження цінностей, які знаходяться на їх збереженні.

-бере участь у розробленні структури Щирецької селищної ради, її виконавчих органів та штатного розпису, у межах своєї компетенції, контроль розроблення посадових інструкцій.

-розробляє та погоджує рішення селищної ради, виконавчого комітету, розпоряджень селищного голови про виділення коштів з селищного бюджету та передачу матеріальних цінностей, які знаходяться в комунальній власності.

-зберігає бухгалтерські документи, а також здача їх в архів у встановленому порядку.

 

 1. Права
  1. Одержувати відповідні документи та необхідну інформацію від посадових осіб Щирецької селищної ради та підпорядкованих їй установ для виконання покладених на відділ функцій.
  2. Подавати в установленому порядку відповідні пропозиції, перевіряти повноту усунення порушень та недоліків, виявлених перевірками, готувати рішення на сесійні засідання Щирецької селищної ради та її виконавчого комітету з питань, які віднесені до компетенції відділу.
  3. Залучати спеціалістів виконавчих органів Щирецької селищної ради та підпорядкованих їй установ для розгляду питань, віднесених до компетенції відділу.
  4. Брати участь у сесійних засіданнях Щирецької селищної ради та її виконавчого комітету, нарадах, що проводить Щирецький селищний голова, а також в тих, що проводяться в виконавчих органах Щирецької селищної ради з питань, віднесених до компетенції відділу.
  5. Здійснювати в межах своїх повноважень перевірку дотримання правильності використання бюджетних коштів, основних засобів та інших матеріальних цінностей у відділах селищної ради.
  6. Вимагати від начальників структурних підрозділів економного використання коштів, контролю за збереженням матеріальних цінностей.
  7. Вносити Щирецькому селищному голові пропозиції з питань економного витрачання бюджетних коштів, підвищення ефективного їх використання в Щирецькій селищній раді.
  8. Відділ при виконанні покладених на нього завдань взаємодіє з виконавчими органами Щирецької селищної ради.

 

4. Організація роботи відділу

 

  1. Структура відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності, чисельність та посадові оклади його працівників встановлюються штатним розписом апарату виконавчого комітету ради, який затверджується головою.
  2. Головний бухгалтер, спеціалісти відділу призначаються на посаду та звільняються з посади головою відповідно до вимог Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», інших нормативних актів, що стосуються проходження служби в органах місцевого самоврядування.
  3. Головний бухгалтер здійснює керівництво діяльністю, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань, визначає ступінь відповідальності своїх підлеглих та затверджує функціональні обов’язки працівників відділу.

 

5. Відповідальність

 

5.1. Головний бухгалтер або спеціаліст, який виконує його обов’язки, несе персональну відповідальність за:

5.1.1. виконання покладених на відділ завдань і здійснення ним своїх функціональних обов’язків відповідно до цього Положення;

5.1.2. відповідність прийнятих ним рішень вимогам чинного законодавства;

5.1.3. виконання рішень селищної ради та її виконавчого комітету, розпоряджень і доручень селищного голови;

5.1.4. своєчасну і достовірну подачу інформацій та звітів, що входять до компетенції відділу, стан діловодства;

5.1.5. правильне оформлення проектів рішень селищної ради, розпоряджень селищного голови по питаннях, що відносяться до його компетенції.

5.1.6. розгляд заяв і звернень громадян, фізичних та юридичних осіб у терміни встановлені чинним законодавством що відносяться до його компетенції.

5.1.7. за неналежне виконання законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних» та інших чинних нормативних актів.

5.1.8. несе відповідальність за збереження документів, які надійшли у Відділ.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Щирецький селищний голова створює умови для нормальної роботи і підвищення кваліфікації працівників відділу, забезпечує їх приміщеннями, телефонним зв’язком, засобами оргтехніки, відповідно обладнаними місцями зберігання документів, а також законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами з питань, що відносяться до його компетенції

6.2. Ліквідація і реорганізація відділу проводиться Щирецькою селищною радою в порядку, встановленому чинним законодавством України.

6.3. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.

 

Секретар                                                                                    Кардащук О.М.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь